สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 11 25 1
ป.2 14 12 26 1
ป.3 13 10 23 1
ป.4 13 9 22 1
ป.5 11 7 18 1
ป.6 6 7 13 1
อ.1 5 9 14 1
อ.2 11 11 22 1
อ.3 6 11 17 1
รวม 93 87 180 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 14 11 25 นางเทียมจิตต์ วิชาคำ นางสาวหิรัญญา วงค์ปินตา
ป.2/1 14 12 26 นางอรษา จำปา
ป.3/1 13 10 23 นางสาวจารุมาศ เกตุพระจันทร์
ป.4/1 13 9 22 นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์
ป.5/1 11 7 18 นางเกษณี จารุสาร
ป.6/1 6 7 13 นางรัชนีพร ดีปาละ
อ.1/1 5 9 14 นางกุลรภัส ศรียอด
อ.2/1 11 11 22 นางสาววรรณทิวา วงศ์เมือง
อ.3/1 6 11 17 นางวัฒนา ภิระบรรณ์
รวม 93 87 180